Regulamin

Regulamin sklepu internetowego sosta.pl

§1 Definicje pojęć

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. Sprzedawcy – należy przez to rozumieć firmę SOSTA sp. z o.o. z siedzibą: ul. Bończyka 18/2, 47-400 Racibórz, NIP 6392016529, REGON 381631857, KRS 0000754378

2. Sklepie – należy przez to rozumieć prowadzony przez Sprzedawcę w swoim portalu internetowym pod adresem www.sosta.pl sklep internetowy, za pomocą którego Sprzedawca, na warunkach określonych w Regulaminie, oferuje swoje Produkty do sprzedaży oraz zawiera Umowy Sprzedaży przy użyciu drogi elektronicznej.

3. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej, a której szczególne przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która dokonuje zakupu Produktów w Sklepie.

4. Konsumencie – należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego.

5. Produkcie – należy przez to rozumieć artykuły spożywcze oferowane do sprzedaży w Sklepie, w tym artykuły spożywcze BIO.

6. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin, będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta złożone Sprzedawcy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę zamówionych Produktów.

8. Formularzu Zamówienia – należy przez to rozumieć formularz, w którym Klient jednorazowo wskazuje swoje dane niezbędne do realizacji konkretnego Zamówienia w ramach zawieranej Umowy Sprzedaży.

9. Koncie Klienta – należy przez to rozumieć konto, które zostało poprawnie założone przez Klienta w Sklepie, do którego Klient posiada stały dostęp za pomocą ustalonego przez siebie loginu i hasła i za pośrednictwem którego może dokonywać Zamówień w Sklepie prowadzących do zawarcia Umowy Sprzedaży.

10. Kurierze – należy przez to rozumieć profesjonalnego operatora, zawodowo zajmującego się obsługą wysyłek, którego celem jest dostarczanie Klientowi na zlecenie Sprzedawcy zakupione przez niego w Sklepie Produkty.

11. Umowie Sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawartą w ramach Sklepu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

12. Kodeksie cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

13. Ustawie o prawach konsumenta – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz . 827).

14. Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

15. Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady zakładania i rejestracji Konta Klienta w Sklepie oraz jego zarządzania przez Klienta, warunki i zasady składania przez Klienta Zamówień i zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu oraz warunki i zasady ich realizacji przez Sprzedawcę.

2. Koniecznym warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu. Rejestracja Konta Klienta lub złożenie Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Formularza Zamówienia lub w inny dozwolony niniejszym Regulaminem sposób wymaga potwierdzenia i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu uniemożliwi Klientowi rejestrację Konta Klienta lub złożenie Zamówienia w innej formie.

3. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie Produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są nowe, fabrycznie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynek Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim. W przypadku wysyłki poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Klient obowiązany jest ustalić ze Sprzedawcą indywidualne warunki i koszty realizacji takiej wysyłki.

5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą we wszystkich sprawach pisemnie pod adresem korespondencyjnym:  SOSTA sp. z o.o. ul. Bończyka 18/2, 47-400 Racibórz, telefonicznie pod numerem telefonu: 666882137 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@sosta.pl.

6. W przypadku, gdy Klient posiada status Konsumenta do zasad sprzedaży Produktów w Sklepie stosuje się, o ile nie wynika to wprost z brzmienia niniejszego Regulaminu, postanowienia Ustawy o prawach konsumenta.

§3 Zasady korzystania ze Sklepu

1. Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów Produktów dokonując rejestracji i tworząc Konto Klienta. W Koncie Klienta gromadzone są dane osobowe oraz wszelkie informacje o Kliencie dotyczące jego Zamówień składanych w Sklepie. Klient w każdym czasie może złożyć Sprzedawcy oświadczenie woli dotyczące usunięcia Konta Klienta. W tym celu Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w §2 pkt 5 Regulaminu.

2. Klient ma ponadto możliwość dokonywania zakupów bez zakładania Konta Klienta. W tym celu obowiązany jest do prawidłowego wypełnienia Formularza Zamówienia.

3. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia w Sklepie jest podanie przez Klienta przy rejestracji Konta Klienta lub w Formularzu Zamówienia danych osobowych Klienta niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz wyrażeniu przez Klienta zgody na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej Umowy Sprzedaży zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, lecz niezbędne do utworzenia Konta Klienta lub zawarcia Umowy Sprzedaży, jak również do zrealizowania Zamówienia przez Sprzedawcę (więcej informacji §8 Ochrona danych osobowych oraz Polityka prywatności).

4. W przypadku udzielenia przez Klienta odrębnej, opcjonalnej zgody przy rejestracji Konta Klienta lub w Formularzu Zamówienia, jego dane osobowe będą przetwarzane i umieszczane w zbiorze danych także w celach marketingowych Sprzedawcy (więcej informacji §8 pkt 7 Ochrona danych osobowych oraz Polityka prywatności).

5. Klient oświadcza, że wszelkie dane podawane przez niego w celu założenia Konta Klienta lub realizacji Zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, po uprzedniej próbie kontaktu z Klientem, do odmowy zrealizowania oraz anulowania Zamówienia Produktu w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia Sprzedającego co do ich poprawności.

§4 Składanie, przyjmowanie oraz realizacja Zamówień

1. Sprzedawca umożliwia Klientowi zawarcie Umowy Sprzedaży poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia:

a) on-line za pośrednictwem Sklepu przy użyciu Konta Klienta lub Formularza Zamówienia, o których mowa w §3 pkt 1 i 2 niniejszego Regulaminu, całodobowo przez 7 dni w tygodniu;

b) za pośrednictwem poczty e-mail, o której mowa w §2 pkt 5 niniejszego Regulaminu, całodobowo przez 7 dni w tygodniu;

c) telefonicznie pod numerem telefonu, o którym mowa w §2 pkt 5 niniejszego Regulaminu, w dni robocze w godz. 8.00 – 17.00

2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży i skutecznego złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Klient powinien dokonać wyboru Produktów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty ukazujące się na stronie Sklepu. Wybór zamawianych Produktów jest dokonywany przez Klienta poprzez ich dodanie do koszyka Sklepu. Klient może w każdym czasie w toku składania Zamówienia (najpóźniej w momencie zatwierdzenia Zamówienia) dokonywać zmian zawartości koszyka Sklepu.

3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem wszystkich istotnych elementów Zamówienia. W przypadku niedostępności części lub całości Produktów objętych Zamówieniem, Klient jest niezwłocznie informowany przez Sprzedawcę o tym fakcie i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji. W takim przypadku Klient ma prawo do żądania częściowej realizacji lub anulowania całości Zamówienia. W momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. W przypadku złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail, Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży w mailu zwrotnym.

5. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży telefonicznie, potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży zostanie dostarczone Klientowi na podany przez niego adres e-mail lub wiadomością tekstową sms na podany numer telefonu komórkowego.

6. Sprzedawca zastrzega, że realizowane będą tylko i wyłącznie prawidłowo złożone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się wprowadzenie lub podanie przez Klienta wszystkich danych (prawdziwych) niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej realizacji. W przypadku braku określonych danych lub ich nieprawidłowości, Sprzedawca kontaktował się będzie z Klientem w celu ich uzupełnienia lub poprawienia. W przypadku nieprawidłowego złożenia Zamówienia, braku kontaktu z Klientem, podania przez niego nieprawdziwych danych lub obiektywnie uzasadnionej obawy Sprzedawcy, iż Klient próbuje dokonać oszustwa, Zamówienie nie będzie realizowane.

7. Realizacja Zamówień następować będzie w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od chwili przekazania Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, a w przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w §5 pkt 5 lit. a) Regulaminu, w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy lub otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia otrzymania płatności od operatora systemu płatności elektronicznych.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji w uzasadnionych przypadkach, o czym każdorazowo będzie informował Klienta.

9. Realizacja zamówienia polega na przygotowaniu zamówionego Produktu do wysyłki, a następnie nadanie go Kurierem do Klienta. Okres realizacji nie obejmuje czasu wysyłki, który może różnić się w zależności od adresu wysyłki wskazanego przez Klienta.

§5 Ceny, formy dostawy i płatności

1. Wszystkie ceny Produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w chwili składania Zamówienia. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.

2. Dostawa Produktów, zgodnie z §2 pkt 4 Regulaminu, jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W przypadku wysyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Kupujący obowiązany jest indywidualnie ustalić ze Sprzedawcą warunki i koszty realizacji takiej wysyłki.

3. Sprzedawca realizuje dostawy zamówionych Produktów za pośrednictwem Kuriera.

4. Klient może odebrać Produkty będące przedmiotem Zamówienia także osobiście pod adresem: SOSTA sp. z o.o. 44-280 Rydułtowy ul. Raciborska 229. W przypadku odbioru osobistego, Kupujący uprzednio zobowiązany jest ustalić ze Sprzedawcą dokładny termin odbioru (dzień i godzina). W takim przypadku Sprzedawca nie doliczy żadnych kosztów związanych z realizacją Zamówienia.

5. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za zamówione Produkty w następujący sposób:

a) przedpłatą przed wysłaniem lub wydaniem Produktów Klientowi – przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy

42 1050 1344 1000 0090 8139 6781 ING Bank lub za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych:

– Przelewy24, którego operatorem jest DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,

b) w momencie odbioru Produktów przez Klienta:

– gotówką, w przypadku odbioru osobistego Produktów;

– gotówką do rąk Kuriera, w przypadku dostawy Produktów za pośrednictwem usługi kurierskiej za pobraniem.

6. Klient ma możliwość dokonania zapłaty ceny za Zamówione Produkty już po ich odbiorze przelewem z odroczonym terminem płatności (na podstawie faktury VAT lub innego dokumentu) tylko i wyłącznie w przypadkach uzgodnionych indywidualnie ze Sprzedawcą.

7. Koszty dostawy Produktów wynoszą brutto:

– w przypadku zwykłej przesyłki Kurierskiej – 13,90 zł

– w przypadku przesyłki pobraniowej – 16,90 zł

Koszty dostawy ponadto każdorazowo są wskazywane Klientowi przez Sklep w trakcie składania Zamówienia.

8. Klient odbierając przesyłkę z Zamówieniem od Kuriera, obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, Klient zobowiązany jest sporządzić protokół szkody w obecności Kuriera oraz powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

9. W przypadku zakupu kilku Produktów w ramach jednego Zamawiania, zamówione Produkty, ze względów logistycznych lub technicznych, mogą być przesłane do Klienta w więcej niż jednej przesyłce. W takiej sytuacji Klient nie ponosi dodatkowych kosztów dostawy.

§6 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

1. Jeżeli Klient posiada status Konsumenta, zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podawania jakichkolwiek przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionych Produktów.

2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub osoba trzecia wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktów. W sytuacji, gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane w ramach Zamówienia odrębnymi przesyłkami, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od objęcia w posiadanie Produktów dostarczonych w ostatniej przesyłce.

3. Warunkiem skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest poinformowanie Sprzedawcy, przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 1 i 2 niniejszego paragrafu, o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedawcy przesłanego do niego w dowolnej formie na dane wskazane w §2 pkt 5 niniejszego Regulaminu.

4. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie (wraz z otrzymaną od Sprzedawcy fakturą VAT, paragonem lub innym dowodem zakupu Produktu u Sprzedawcy), jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożył Sprzedawcy oświadczenie woli o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle lub osobiście zwróci Produkt przed upływem terminu 14 dni na adres: Sosta sp. z o.o. ul. Bończyka 18/2 47-400 Racibórz (z dopiskiem: „ZWROT”). Konsument pokrywa koszty zwrotu Produktu tytułem odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w szczególności koszty wysłania lub dostarczenia Produktu do Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega, że nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”.

5. Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży pod warunkiem, że zwracane Produkty są w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, co oznacza, że w celu sprawdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu Klient powinien obchodzić się z Produktem i sprawdzić go tylko w takim zakresie, w jakim mógłby to zrobić dokonując zakupu w sklepie stacjonarnym, w szczególności Klient powinien jedynie obejrzeć Produkt, lecz nie powinien go otwierać lub spożywać.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży w wyżej opisanym trybie, uważa się ją za niezawartą. W takim przypadku Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, nie później jak 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się od zwrotu środków pieniężnych, do czasu przedstawienia mu dowodu nadania Produktu.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. Konsument w każdym przypadku może wskazać numer rachunku bankowego, na który Sprzedawca zwróci środki pieniężne. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.

9. Sprzedawca informuje Kupującego, że zgodnie z art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, prawo do odstąpienia od umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, o czym mowa w pkt. 1-8 niniejszego paragrafu ulega wyłączeniu w przypadku sprzedaży:

a) Produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;

b) Produktów dostarczonych Kupującemu w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

10. Ze względu na powyższe, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy uznania odstąpienia za skuteczne i przyjęcia zwracanych Produktów, w szczególności gdy:

a) Produkty był przechowywany w nieodpowiednich warunkach, w sposób sprzeczny z wytycznymi zawartymi na opakowaniu lub innych dokumentach informacyjnych,

b) opakowanie Produktu zostało otwarte lub uszkodzone,

c) Produkt ma krótki termin przydatności do użycia.

11. W przypadku pozostałych Klientów, nie posiadających statusu Konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od Umowy Sprzedaży regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§7 Reklamacje

1. Sprzedawca rozpatruje złożone reklamacje w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym w sytuacji, kiedy Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Reklamacje z tytułu rękojmi Klient zgłasza poprzez przesłanie reklamowanego Produktu na adres: SOSTA sp. z o.o. ul. Bończyka 18/2, 47-400 Racibórz (z dopiskiem: „REKLAMACJA”) lub dostarczenie Produktu osobiście. Do reklamowanego Produktu Klient powinien dołączyć otrzymaną od Sprzedawcy fakturę VAT, paragon lub inny dowód zakupu Produktu u Sprzedawcy oraz opis zauważonej wady wraz z określeniem żądania Klienta przewidzianego w ramach rękojmi.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

§8 Ochrona danych osobowych oraz Polityka prywatności

1.Sprzedawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności objętej niniejszym Regulaminem, a przetwarzanie odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2.Kupujący zostanie poproszony o przekazanie swoich danych osobowych Sprzedawcy przy rejestracji i zakładaniu Konta Klienta oraz w Formularzu Zamówienia w związku ze złożonym Zamówieniem lub przy składaniu Zamówienia przez e-mail lub telefonicznie.

3. W ramach funkcjonowania Konta Klienta, Formularza Zamówienia oraz realizacji Zamówień złożonych w innej dopuszczalnej formie Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Klientów:

  1. imię i nazwisko,

  2. adres e-mail,

  3. numer telefonu,

  4. wskazane adresy (zamieszkania, korespondencyjny, siedziby, jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą),

  5. firma, jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą,

  6. numer NIP, jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą.

4. Powyższe dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, w celu realizacji Umowy Sprzedaży zawartej z inicjatywy Kupującego, natomiast w zakresie założenia Konta Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Dane będą przetwarzane w okresie realizacji Zamówienia, a także później wyłącznie na potrzeby wzajemnych rozliczeń, reklamacji i realizacji innych obowiązków przewidzianych prawe, a także na potrzeby istnienia Konta Klienta. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do założenia Konta Klienta lub dla wykonania Umowy Sprzedaży zawartej na podstawie Zamówienia Kupującego.

5. Kupującemu przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kupujący, który wraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę, może tę zgodę cofnąć w każdej chwili, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

6. W celu realizacji zawartej z Klientem Umowy Sprzedaży, Sprzedawca przekaże Kurierowi dane o których mowa w ust. 3 lit. a), c), d), e) oraz podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne, o którym mowa w §5 pkt. 5 lit. a), każdorazowo na potrzeby tylko i wyłącznie realizacji poszczególnych Zamówień.

7. Kupujący rejestrujący i zakładający Konto Klienta lub wysyłający Zamówienie na Formularzu Zamówienia może wyrazić zgodę na przesyłanie mu drogą mailową na wskazany adres mailowy informacji handlowych i reklamowych w formie Newslettera dotyczących oferowanych przez Sklep Produktów. Newsletter jest wysyłany tylko wtedy, gdy osoby te wyraziły w sposób wyraźny chęć jego otrzymywania. Subskrybent może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez kontakt ze Sprzedawcą w sposób wskazany w §2 pkt. 5 Regulaminu i przekazanie mu stosownego oświadczenia. Adresy e-mail subskrybentów nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne i nie wpływa na realizację Umowy sprzedaży z Klientem.

8. Kupujący zawierający Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu Konta Klienta lub wysyłający Zamówienie na Formularzu Zamówienia, może zostać poproszony o wyrażenie zgody na przekazanie jego adresu e-mail do serwisu Opineo.pl (Opineo sp. z o.o. z siedzibą: ul. Curie-Skłodowskiej 12,50-381 Wrocław email: kontakt@opineo.pl) do przetwarzania wyłącznie na potrzeby oceny realizacji umowy zawartej ze Sprzedającym. Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne oraz nie wpływa na realizację Umowy sprzedaży zawartej z Kupującym.

§9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

2. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14 czerwca 2019 roku.

/** * Theme Footer. * * See also inc/template-parts/footer.php. * * @package Page Builder Framework */ defined( 'ABSPATH' ) || die( "Can't access directly" ); do_action( 'wpbf_before_footer' ); do_action( 'wpbf_footer' ); do_action( 'wpbf_after_footer' ); ?>

Szanowni Państwo!

Niedawno uruchomiliśmy nową stronę internetową. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby działała bez zarzutów. Mamy nadzieję, że korzystanie z niej będzie przyjemniejsze, a składanie zamówień bezpieczniejsze, prostsze i szybsze.

Jeśli zauważą Państwo błędy techniczne, wizualne lub tekstowe w obrębie strony, będziemy wdzięczni za ich zgłoszenie na [eeb_content]biuro@sosta.pl[/eeb_content]

Dziękujemy!